Related shop


JIANG HU HEROES’ HOTPOT

Third Floor [41]

Food and Beverage


Yutang

Third Floor [19]

Food and Beverage


KING BBQ

Third Floor [5]

Food and Beverage


Bit Tet Ngon

Third Floor [15]

Food and Beverage


Lau Ga La E (Chicken Hotpot)

Third Floor [13]

Food and Beverage