17/04/2024

ANNOUNCEMENT OF OPERATION HOURS ON HUNG KING AND HOLIDAYS...

AEON MALL Long Bien Shopping Center would like to respectfully...
29/03/2024

🌷🎉 A BURST OF JOYFUL PINK AT AEON MALL LONG BIEN!...

We believe that pink is not just a color, but a symbol of love...
06/02/2024

SAI GON TEU COMES TO AEON MALL LONG BIEN

Spring comes and the new year is jubilant It's a pleasure to...
02/12/2022

REVIEW ĐÃ TAI, CƠN MƯA VOUCHER ĐÃ MẮT CÙNG TÍNH...

Shopping online sao khó quá ta. Người thì lo lắng về chất...
30/11/2022

SĂN SALE CUỐI NĂM VỚI HỘI CHỢ MÙA ĐÔNG TẠI AEON MALL...

Thời gian: 16/12/2022 – 2/1/2023 Địa điểm: Hành lang tầng...
22/11/2022

REWARD PROGRAM WITH BEST DEAL

DOWNLOAD AEON MALL VIETNAM PHONE APPLICATION AEON MALL Long...